sd main logo
Menu

Frequently Asked Questions (FAQs)

Vad krävs för att mitt barn ska kunna få kompletterande svensk undervisning?

Barnet behöver fylla minst 6 år det år du önskar att barnet tas upp i undervisningen.Dessutom behöver minst en av föräldrarna vara svensk medborgare. När ditt barn fyllt 16 år anser vi den kompletterande svenskundervisningen vara färdig och barnet lämnar skolan.

Kostar det något för att mitt barn ska få kompletterande svensk undervisning?

I nuläget är undervisningen kostnadsfri.

När och var är lektionerna?

Lektionerna hålls från och med 2019 i 6VT Youth Cafe's lokaler (11-15, Vennel, Edinburgh EH1 2HU). Lektionerna hålls varannan söndag mellan kl 13.00 och 17.00, beroende på undervisningsgrupp. Lektionerna är 2 timmar långa med en rast inräknad.

Utav olika anledningar kan det ibland vara svårt att sig till undervisningstillfällena. Hur påverkar det undervisningen?

Minskad undervisningstid är ej önskvärt, eftersom ditt barn då får färre möjligheter att

utveckla sitt språk tillsammans med en professionell lärare. Dessutom påverkas kontinuiteten i undervisningsinnehållet om ditt barn deltar för sällan. För att inte riskera att skrivas ur skolan bör ditt barn närvara vid 75 % av lektionerna under ett skolår.

Vad gör ni på lektionerna och vad lär sig barnen?

Vi anpassar undervisningen och innehållet till varje elevgrupp. Störst fokus ligger dock på det talade språket i naturliga sammanhang. Gemensamt för samtliga grupper är att eleverna får läxa att genomföra mellan lektionerna. För detaljerad information rekommenderar vi att läsa kursplanen för kompletterande svensk undervisning eller att kontakta aktuell lärare.

Hur fungerar grupperingarna för undervisningen?

Eleverna grupperas efter språklig förmåga, ålder och mognad men också så att varje grupp ska fungera socialt.