Protokoll från årsmöte


Protokoll fört vid styrelsemöte för Svenska Skolföreningen i Skottland

10 januari 2019Närvarande: Anna Jones, Helene Nordberg, Linn Elder, Lina Weckner, Mike Christopherson, Paulina Sandberg, Albin Johansson och Louise Andree-Reid1. 

Protokollet från föregående möte lästes, godkändes och lades till handlingarna. Linn har tystnadspliktspappren som bör uppdateras


2. 

Vår försäkring förfaller i mitten av februari. Beslöts att förlänga den.


3.

Albin och Helene har fått nycklar till den nya lokalen. Vi återkommer med rapport hur det fungerar. Ytterligare ett utskick ska ske till föräldrarna om den förändrade undervisningslokalen. Action: Helene

4.
Hemsidan. Vi bör läsa igenom alla texter för att se om innehållet stämmer eller om vi vill göra något tillägg. Action: Alla

5.
Rapport från elevgrupperna. Vi har fått flera nya elever. Det blir en förändring i de olika grupperna . Albin och Helene återkommer med detta efter några lektionstillfällen. Freya och Ryan Doherthy erhöll stipendier från SUF- 5000kr vardera. Dessa pengar ska användas till bla resor till Sverige. Rapport kommer att skickas till styrelsen och SUF hur pengarna använts.

6.
Linn redogjorde för ekonomin. Det har kommit nya pengar från skolverket i december så just nu är kontoställningen £ 10752.95. 
  • Detta innebär att det finns ekonomiskt utrymme för utökad undervisningstid till 2 timmar/undervisningsgrupp. Vi ska undersöka intresset i föräldragruppen. Mer än 25% får inte vara emot förslaget för att vi ska fortsätta diskutera. Action: Paulina
  • Vi ska också undersöka om det fungerar för Youth Café att vi förlänger hyrestiden med 1½ timma Action: Lina 
  • Det finns också ekonomiskt utrymme för utflykter/resor med de olika grupperna. Till nästa möte ska de olika möjligheterna och kostnaderna undersökas.
7.
Lucia fungerade mycket bra i december. Bra kontaktyta för lärarna att marknadsföra Skolföreningen.

8.
Undervisningsdag /Valborg den 28/4 . Vi planerar att ha någon form av Valborgsbål för de olika grupperna kl 14.00-17.00 Vi ska undersöka lokal som vi kan vara i vid eventuellt regn Action:Anna

9.
Planering av undervisningstillfällena till hösten. Detta för att snarast kunna boka Youth Café. 18/8 25/8 8/9 22/9 6/10 20/10 3/11 17/11 1/12 15/12

10.
Då Albin åker tillbaka till Sverige till hösten måste vi försöka få tag på en ny lärare. Vi lägger ut vår sökning på olika sidor på Facebook. Action: Anna och Helene 

11.
Helene efterlyser protokoll från styrelsemöte och årsmöte den 17 maj 2018. Action: Anna

12.
Nästa styrelsemöte bokas till den 21 februari 2019 kl 19.30 på The Orchard.