Svenska skolföreningen i Skottland
menu

Protokoll

21 februari 2019

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svenska Skolföreningen i Skottland

Närvarande: Anna Jones, Helene Nordberg, Paulina Sandberg, Albin Johansson och Louise Andree- Reid

1.

Protokollet från föregående möte lästes, godkändes och lades till handlingarna.  Öppna ärenden:
  • Linn har tystnadspliktspappren som bör uppdateras. Action: Anna
  • Ang. ny lärare så är annonsen skriven och ska läggas ut på FB  Action: Anna
  • Ang. utökad lektionstid ska detta diskuteras vid nästa möte.


2.
Valborg: Anna har bokat Bellfield, 16B Bellfield Street , Portobello EH15 2BP för vårt Valborgsfirande söndagen den 28 april. Tiden är 14.00 -17.00 Varje familj tar själv med sig picknick och föräldrarna bör vara med.  Detta ska läggas ut på hemsidan. Action: Lina

Vi ska spela kubb och kanske brännboll. Anna tar med sig kubb. Andra förslag? Action: Alla  

Föräldrarna får ett informationsmail. Action: Helen

3. 
Skolavslutningen bokades till den 16 juni i Inverleith Park. Även till detta tillfälle tar familjerna själv med sig picknick. Tiden 14.00-17.00. Funderingar i styrelsen om vi ska ha någon typ av present eller liknande till eleverna. Vi funderar.

Förslag på aktiviteter är som vanligt brännboll. Andra förslag?  Action: Alla        

4.
Rapport från elevgrupperna. En elev är flyttat från grupp E till grupp C efter samtal med föräldrarna.   Diskussion om hur vi hanterar nyanmälningar till skolan. Vi enades om följande rutiner: 1. Anmälan via mail eller samtal  2. Ifyllnad av vårt elevformulär 3. Beslut på styrelsemöte. 4. Information om beslut till föräldrar.

5.
Hemsidan.  Förslag om att ha tex bytardagar av böcker, filmer och liknande. Fliken föräldrar ska tas bort eftersom det inte finns någon funktion där. Mail till Hanna Hahn   Action:Helene

6.
Linn redogjorde för ekonomin.  Just nu är kontoställningen £ 9 976.11. Då är försäkring samt konferensavgifter och resa till konferensen i Milano betalda.

Förslag om att på årsmötet diskutera föreningsavgift för familjerna samt att återuppta diskussionen om Helenes lön.                                                                                                                         

7.
Helene väckte frågan om någon i styrelsen vill följa med till Milano. Inbjudan gäller 2 personer och det är bra för styrelsen att bli uppdaterad på eventuella nyheter. Paulina anmälde intresse men ska undersöka om det är praktiskt möjligt.

8.
Vi har diskuterat om vi ska anordna konferens i Edinburgh 2020 för skolföreningarna i Europa. Vi enades om att det är otroligt mycket arbete som måste göras  i förväg. Informationen som vi fått från SUF var mycket omfattande och beslut togs att vi står för konferensen 2021. Vi meddelar SUF vårt beslut Action: Helene                                                                                                                                                  
9.
Höstens nya undervisningstillfällen bokas med Youth Café. Tiderna läggs senare ut på hemsidan och det skickas ett mail till föräldrarna eftersom 2  av dagarna har andra undervisningstider. Action. Lina (hemsida) och Helene(mail)

10.
Övriga ärenden. 
  • Var ska vi vara på årsmötet? Har Mike någon lokal som passar?    Action: Anna
  • Louise informerade om Bonaly Outdoor Centre. Vi enades om att det är fullt tillräckligt med en dagstur för de äldre eleverna. Våren kändes fullbokad för oss eftersom vi lagt in Valborgsfirande så vi bestämde preliminärt att åka dit 8/9. Vi ska undersöka om det är ledigt då. Action:Louise
11.
Nästa styrelsemöte samt årsmöte bokas till den 16 maj 2019 kl 19.00. Vi återkommer med lokal.

10 januari 2019


Protokoll fört vid styrelsemöte för Svenska Skolföreningen i Skottland

Närvarande: Anna Jones, Helene Nordberg, Linn Elder, Lina Weckner, Mike Christopherson, Paulina Sandberg, Albin Johansson och Louise Andree-Reid

1. 

Protokollet från föregående möte lästes, godkändes och lades till handlingarna. Linn har tystnadspliktspappren som bör uppdateras

2. 

Vår försäkring förfaller i mitten av februari. Beslöts att förlänga den.

3.

Albin och Helene har fått nycklar till den nya lokalen. Vi återkommer med rapport hur det fungerar. Ytterligare ett utskick ska ske till föräldrarna om den förändrade undervisningslokalen. Action: Helene

4.
Hemsidan. Vi bör läsa igenom alla texter för att se om innehållet stämmer eller om vi vill göra något tillägg. Action: Alla

5.
Rapport från elevgrupperna. Vi har fått flera nya elever. Det blir en förändring i de olika grupperna . Albin och Helene återkommer med detta efter några lektionstillfällen. Freya och Ryan Doherthy erhöll stipendier från SUF- 5000kr vardera. Dessa pengar ska användas till bla resor till Sverige. Rapport kommer att skickas till styrelsen och SUF hur pengarna använts.

6.
Linn redogjorde för ekonomin. Det har kommit nya pengar från skolverket i december så just nu är kontoställningen £ 10752.95. 
  • Detta innebär att det finns ekonomiskt utrymme för utökad undervisningstid till 2 timmar/undervisningsgrupp. Vi ska undersöka intresset i föräldragruppen. Mer än 25% får inte vara emot förslaget för att vi ska fortsätta diskutera. Action: Paulina
  • Vi ska också undersöka om det fungerar för Youth Café att vi förlänger hyrestiden med 1½ timma Action: Lina 
  • Det finns också ekonomiskt utrymme för utflykter/resor med de olika grupperna. Till nästa möte ska de olika möjligheterna och kostnaderna undersökas.
7.
Lucia fungerade mycket bra i december. Bra kontaktyta för lärarna att marknadsföra Skolföreningen.

8.
Undervisningsdag /Valborg den 28/4 . Vi planerar att ha någon form av Valborgsbål för de olika grupperna kl 14.00-17.00 Vi ska undersöka lokal som vi kan vara i vid eventuellt regn Action:Anna

9.
Planering av undervisningstillfällena till hösten. Detta för att snarast kunna boka Youth Café. 18/8 25/8 8/9 22/9 6/10 20/10 3/11 17/11 1/12 15/12

10.
Då Albin åker tillbaka till Sverige till hösten måste vi försöka få tag på en ny lärare. Vi lägger ut vår sökning på olika sidor på Facebook. Action: Anna och Helene 

11.
Helene efterlyser protokoll från styrelsemöte och årsmöte den 17 maj 2018. Action: Anna

12.
Nästa styrelsemöte bokas till den 21 februari 2019 kl 19.30 på The Orchard.